SKJERN-EGVAD MUSEUM - Museumsforening

 

Vedtægter for Skjern-Egvad Museumsforening.

1. Foreningens navn er Skjern-Egvad Museumsforening.

2. Foreningens formål er at støtte Skjern-Egvad Museums
    arbejde i Skjern-Egvad området - samt at styrke interessen
    for egnens lokalhistorie.

3. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

    Medlemsskab af foreningen giver ret til fremmøde ved
    foreningens årlige generalforsamling. Endvidere har man som
    medlem af museumsforeningen gratis adgang til museerne
    under Skjern-Egvad Museum.

4. Generalforsamlingen afholdes sammen med Skjern-Egvad
    Museums årsmøde. Generalforsamlingen skal afholdes inden
    udgangen af maj måned. En lovligt indkaldt generalforsamling
    skal være indvarslet 14 dage før. På generalforsamlingen/
    årsmødet skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Styrelsens beretning.

c) Beretning om museumsforeningens arbejde.

d) Museumsinspektørens beretning.

e) Aflæggelse af regnskab.

f) Forslag fra museumsforeningens medlemmer.

g) Valg til museumsforeningens bestyrelse.

h) Valg af revisor.

i) Eventuelt.

5. På generalforsamlingen vælges 8 medlemmer til foreningens
    bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig derefter med en
    formand, næstformand og kasserer. Museumsinspektøren
    fungerer som foreningens sekretær. Bestyrelsens medlemmer
    vælges for en periode på 4 år. Hvert år afgår efter tur 2
    medlemmer. Der vælges hvert år på generalforsamlingen 2
    suppleanter. Hvert år vælges der på generalforsamlingen 2
    revisorer samt 2 revisorsuppleanter.

6. Bestyrelsens 8 medlemmer indtræder alle i styrelsen for
    Skjern-Egvad Museum.

7. Skjern-Egvad Museumsforening kan drive forskellige former
    for økonomisk virksomhed i henhold til § 2.
    Museumsforeningens medlemmer hæfter ikke for bestyrelsens 
    økonomiske dispositioner.

8. Ændring af foreningens vedtægter kan vedtages på
    generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Forslag, der
    ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
    bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

9. Ved evt. ophør af Skjern-Egvad Museumsforening tilfalder
    foreningens midler Skjern-Egvad Museum.

 

Skjern-Egvad Museumsforening

- Støtter Skjern-Egvad Museums arbejde

- Styrker interessen for lokalhistorie

Bliv medlem af Skjern-Egvad Museumsforening

Så får du:  
- Gratis adgang til museets besøgssteder - 
  dog enkelte arrangementer undtaget.

- Museumsårbogen FRAM, der dækker 
  museerne i Ringkøbing Amt

- Årsskriftet fra Museet - Mulighed for at 
  vælge medlemmer
til Skjern-Egvad 
  Museums styrelse

- Tilbud om at arbejde som frivillig

Tilbud om at gå ind i:
- arkæologigruppen NERTHUS,

- lokalhistoriegruppen PYRUS

- samt museets forskellige laug

- Tilbud om kurser, foredrag, studieture
   m.m.

Årligt kontingent:
120 kr. for første medlem af familien.

Øvrige familiemedlemmer 60 kr. fra og med 15 år.

Tilmelding til museet:
museum@skjern-egvad-museum.dk

 

Bestyrelsen:

Peder Bay Møller, Kongevej 15, 6900 Skjern. 97 35 07 17

Henry Olesen, Enghavevej 24, 6900 Skjern. 97 35 07 29

Ole Pedersen, Lavstrupvej 3, Vostrup, 6880 Tarm. 97 37 44 50

Jørgen Bøgebjerg, Solsortevej 39, 6880 Tarm. 97 37 13 43

Hans Ole Jessen, Vardevej 36, 6900 Skjern. 97 35 04 09

Niels Åge Thomsen,  Påbølvej 19, Hoven, 6880 Tarm. 75 34 32 62

Orla Hansen, Poppelvej 6, 6880 Tarm.
97 37 14 18

Lone Andersen, Lyne, 6880 Tarm.