SKJERN-EGVAD MUSEUM - Styrelsen

 

Vedtægter for den selvejende institution Skjern-Egvad Museum

§ 1     Museets navn og ejerforhold, art og status
1.1. Skjern-Egvad Museum er en selvejende institution med status som stats- anerkendt kulturhistorisk lokalmuseum.

Museet drives af Skjern og Egvad kommuner i forholdet 55:45.

§ 2     Museets formål og ansvarsområde
2.1. * Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer inden for kulturhistorien.

Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen, samt udbrede kendskabet til resultat af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

2.2. Museets geografiske ansvarsområde er Skjern og Egvad kommuner.

Sagligt og fagligt dokumenterer museet Skjern-Tarm-egnens kultur- historiske og fysiske udvikling fra fortid til nutid - herunder også kunst og litteratur med tilknytning til ansvarsområdet.

Med hensyn til dokumentation af vand- og vindmøller samt jagt og fiskeri kan museet virke uden for sit geografiske ansvarsområde - efter aftale med de pågældende kulturhistoriske lokalmuseer.

2.3. * Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

De med * mærkede punkter er identiske med SMN’s forslag.

2.4. * Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde,

bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

2.5. Lokalhistorisk Arkiv for Skjern Kommune drives som en afdeling under Skjern-Egvad Museum.

§ 3     Museets arbejde med andre museer og offentlige
          myndigheder

3.1. * Museet er en del af Danmarks offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.

3.2. * Museet er medlem af Museumsrådet for Ringkøbing Amt.

3.3. * Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

3.4. * Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

3.5. * Museet indberetter løbende sin indsamling (nytilvækst) til det kultur- historiske centralregister og til det centrale register over kunstværker.

3.6. * Museet skal følge museumsverdenens fælles standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Statens Museumsnævn.

§ 4     Museets styrelse, sammensætning og valgmåde
4.1. Museet har en styrelse bestående af 13 medlemmer, hvoraf 8 udgøres af bestyrelsen for Skjern-Egvad Museumsforening, mens 2 medlemmer udpeges af Skjern Byråd, 2 medlemmer udpeges af Egvad Kommunalbestyrelse og 1 medlem udpeges af Ringkøbing Amtsråd.

Museets lønnede personale kan ikke være medlem af museets styrelse.

Skjern-Egvad Museumsforenings bestyrelse vælges for 4 år ad gangen.

Hvert år afgår efter tur 2 medlemmer.

4.2. Styrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Der afholdes mindst 4 styrelsesmøder årligt og styrelsen er beslutnings- dygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

Styrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formanden og et eller to styrelsesmedlemmer.

Styrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Styrelsen vælger for 1 år ad gangen en registreret eller statsautoriseret revisor til revision af institutionens regnskab.

4.3. * Styrelsen er ansvarlig for museets drift.

4.4. * Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

§ 5     Museets ledelse og øvrige personale
5.1. * Museet skal have et personale, der i omfang og sammen- sætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan.

5.2.1. * Styrelsen skal til at forestå museets daglige ledelse ansætte en leder i en heltidsstilling.

5.2.2. * Museets leder skal have en universitetsuddannelse eller tilsvarende uddannelse i et fag, der er museumsrelevant og relevant for museets ansvarsområde.

5.3. * Museets leder har inden for den af styrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

5.4. * Det påhviler styrelsen at holde Statens Museumsnævn underrettet til enhver tid om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

5.5. * Museets lønnede leder kan ikke være medlem af styrelsen, men fungerer som styrelsens sekretær.

5.6. * Museets øvrige personale ansættes af museets leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

5.7. * Museets personale skal have lejlighed til at efter- og videreuddanne sig, f.eks. ved deltagelse i de af museumsorgani- sationerne og af Statens Museumsnævn afholdte møder og kurser.

5.8. * Museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder.

§ 6     Museets lokaler, adresse og ejerforhold
6. Museets har hjemsted og lokaler på Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern.

Derudover driver museet museumsvirksomhed i følgende ejendomme, der ejes af museet:

Skjern Cykellager, Tværgade 2, 6900 Skjern

Skjern Vindmølle, Marupvej 25 A, 6900 Skjern

Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern

Dejbjerg Jernalder, Bundsbækvej , 6900 Skjern.

Provstgaards Hus, Langkjærvej 10-12, 6900 Skjern

Hattemagerhuset, Foersumvej 1, 6880 Tarm.

Gåsemandens Gård, Galgebjergevej 2, Nr. Bork, 6883 Hemmet

Fahl Kro, Oblingvej 34, Sdr. Bork, 6893 Hemmet

Bork Vikingehavn, Fjordvej 2B, Sdr. Bork, 6893 Hemmet

Søren Lykkes Hus, Bork Havn, 6883 Hemmet.

§ 7     Museets budget og arbejdsplan
7.1. * Museets regnskabsår følger kalenderåret.

7.2.1. * Museets leder skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinjer fastsat af Statens Museumsnævn.

7.2.2. Budget og budgetkommentarer skal godkendes af styrelsen og derefter tilsendes de relevante tilskudsgivende myndigheder inden for de af disse fastsatte frister.

7.3. * Budgettet med tilhørende budgetkommentarer skal inden 15. oktober indsendes til museumsrådet og til Statens Museumsnævn.

7.4. * I det første år i hver ny kommunal valgperiode udarbejder museets leder forslag til arbejdsplan efter retningslinjer fastsat af Statens Museumsnævn. Forslaget til arbejdsplan skal behandles (godkendes) af styrelsen.

Den godkendte arbejdsplan skal sendes til museumsrådet inden for den af rådet fastsatte frist og senest den 15. december til Statens Museumsnævn.

7.5.1. * Det skal af planen fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver inden for museets arbejdsområde, museet påregner at udføre det pågældende år.

7.5.2. * Planen skal udarbejdes på en sådan måde, at den kan indgå i grundlaget for museumsrådets samordnede plan.

7.6.1. * Museet skal inden for det ansvarsområde, der er fastsat i dets vedtægter, foretage indsamling, registrering og forskning.

7.6.2. * Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

7.6.3. * Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

§ 8     Museets regnskab og beretning
8.1. * Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Statens Museumsnævn udarbejdede vejledende kontoplan.

8.2. * Museets leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/ budgetkommentar har museets leder dispositionsret.

Museets leder, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag.

8.3. * Årsregnskabet skal afgives efter retningslinjer fastsat af Statens Museumsnævn.

8.4. * Regnskabet skal være påtegnet af styrelsens formand og museets daglige leder samt af museets revision.

Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overens- stemmelse med den af kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven.

8.5. * Museets regnskab revideres af den af styrelsen udpegede registrerede eller statsautoriserede revisor.

8.6. * Museets leder skal årligt indsende en beretning efter retningslinjer fra Statens Museumsnævn. Beretningen skal, efter godkendelse af styrelsen, sammen med årsregnskabet indsendes til Statens Museumsnævn inden den 15. juni.

8.7. * Styrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue. Evt. overskud skal anvendes i overensstemmelse med museets formål.

8.8. * Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra museets hovedtilskudsgiver.

8.9. * Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets hovedtilskudsgiver.

§ 9     Udskillelse, kassation, sikring m.v.
9.1. * Museet må ikke udskille genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer.

9.2. * Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Statens Museumsnævn.

9.3. * Kassation af genstande kan kun ske efter godkendelse fra Statens Museumsnævn.

9.4. * Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Statens Museumsnævn.

9.5. * Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk.

9.6. * Skade på samlingerne skal snarest indberettes til Statens Museumsnævn.

§ 10     Åbningstider og vilkår
10.1. * Museet skal have bestemte, forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i et rimeligt forhold til museets størrelse.

10.2. * Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, magasinerede genstande, bibliotek mv. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale.

Hvor hensynet til museets meddelere taler herfor, kan optegnelser, fotos mv. dog undergives begrænsninger i forhold til offentlig adgang og brug.

Arkæologiske lokalitetsregistreringer kan ligeledes undergives begrænsninger i forhold til offentlig adgang og brug.

Egentlige arkivalier kan tilgængelighedsbegrænses i overensstem- melse med Rigsarkivets regler.

10.3.1. * Museet skal vederlagsfrit give adgang til skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen, men kan kræve at sådanne besøg forudanmeldes og eventuelt begrænses til en nærmere fastsat del af museets åbningstid.

10.3.2. * De besøg, som andre uddannelsessøgende foretager som led i undervisningen, skal så vidt muligt modtages uden betaling.

§ 11     Vedtægtsgodkendelse og tilsyn
11.1. Vedtægterne for den selvejende institution Skjern-Egvad Museum kan ændres, såfremt ændringen vedtages af en majoritet på 2/3 af den samlede styrelses medlemmer.

11.2. * Museets vedtægter, såvel som senere ændringer heri, skal godkendes af Statens Museumsnævn og Arbejdsmarkedets Feriefond.

11.3. * Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold er undergivet tilsyn af Statens Museumsnævn.

11.4. * Samlingerne er underlagt faglig revision efter regler fastsat af Statens Museumsnævn.

§ 12     Ophør
12.1. Såfremt den selvejende institution Skjern-Egvad Museum må ophøre, tilfalder museets samlinger Skjern og Egvad kommuner, forudsat disse myndigheder vil videreføre museets drift. Beslutningen om likvidation kræver 4/5 majoritet af den samlede styrelses medlemmer.

12.2. Med hensyn til museets bygninger, formue og øvrige ejendele så træffes der aftale om fordeling af disse værdier mellem Skjern. og Egvad kommuner, Ringkjøbing Amtskommune samt Arbejdsmarkedets Feriefond.

Således er Skjern og Egvad kommuner samt Ringkjøbing Amtskommune forpligtede til at respektere den af Arbejdsmarkedets Feriefonds pant i museets bygninger og ejendom.

Når dette pant er indløst eller der er truffet anden aftale med Arbejdsmarkedets Feriefond fordeles museets bygninger således, at de tilfalder den kommune, hvori de er beliggende.

12.3. Vil kommunerne ikke overtage museets drift, bestemmer ministeren for kulturelle anliggender, hvorledes der skal forholdes med museets samlinger, mens anvendelsen af museets øvrige ejendele og formue sker efter beslutning af byrådene i Skjern og Egvad kommuner, Ringkøbing Amtsråd, Arbejdsmarkedets Feriefond og ministeren for kulturelle anliggender.

Godkendt, Statens Museumsnævn, den 1989/ændring godkendt i 1995

 

Styrelsens medlemmer:

Ole Pedersen, Lavstrupvej 3, Vostrup, 6880 Tarm. 97 37 44 50

Peder Bay Møller, Kongevej 15, 6900 Skjern. 97 35 07 17

Henry Olesen, Enghavevej 24, 6900 Skjern. 97 35 07 29

Bent Dyrvig, Holstebrovej 110, Finderup, 6900 Skjern. 97 36 11 75

Kim Clausen, Ringkøbingvej 60, Dejbjerg, 6900 Skjern. 97 34 16 61

Jørgen Bøgebjerg, Solsortevej 39, 6880 Tarm. 97 37 13 43

Kaj Eriksen, Toftevej 18, Faster, 6900 Skjern. 97 36 80 80

Hans Ole Jessen, Vardevej 36, 6900 Skjern. 97 35 04 09

Niels Åge Thomsen, Påbølvej 19, Hoven, 6880 Tarm. 75 34 32 62

Orla Hansen, Poppelvej 6, 6880 Tarm. 97 37 14 18

Bjarne Elgård Petersen, Åparken 17, 6880 Tarm. 97 37 37 87

Tony Christensen, Tangsigvej 1, Nr. Bork, 6893 Hemmet. 75 28 03 65

Jytte Møgelgaard, Møgelgårdsvej 3, 6893 Hemmet. 97 37 51 31

Harry Jensen, Sønderbyvej 1, Stauning, 6900 Skjern. 97 36 90 58